Veřejná správa ~ Bc. Lenka Tomanová

Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu

Cestovní ruch a udržitelný rozvoj (PDF - 8.1 MB) - Seznámení účastníků se zásadními dokumenty upravujícími oblast udržitelného rozvoje, s jeho principy, předpoklady a znaky a přiblížení oblasti udržitelného rozvoje z  hlediska ochrany životního prostředí.

Cestovní ruch pro všechny (PDF - 882 kB) - Program je zaměřen na zvyšování kvalifikace především pracovníků ve státní a veřejné správě a dalších pracovníků v cestovním ruchu. Ti, kteří absolvují kurz, získají základní poznatky o cestovním ruchu pro všechny v pojetí především UNWTO a EU.

e-Tourism v oblasti cestovního ruchu (PDF - 15 MB) - Publikace se detailněji zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu s cílem zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků veřejné správy, rovněž zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol - odborníků na cestovní ruch ve veřejné správě.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v  marginálních oblastech (PDF - 1.2 MB) - Program se bude zabývat problematikou možností a forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních (znevýhodněných) oblastech. Vzdělávací program rovněž nabídne možnosti jak řešit problémy způsobené rozpory mezi zájmy podnikatelského sektoru a ekologickými a ekonomickými potřebami CHKO a NP.

Informační zdroje v cestovním ruchu pro veřejnou správu (PDF - 7.6 MB) - Cílem je vyškolit posluchače v efektivním způsobu vyhledávání informací vztahujících se k problematice cestovního ruchu i informací souvisejících.

Krizový management pro cestovní ruch a event marketing (PDF - 5.2 MB) - Základy krizového managementu, proces plánování, tvorby strategie a faktory ovlivňující event marketing.

Management kulturního cestovního ruchu (PDF - 2.6 MB) - Publikace je zamýšlana jako praktický průvodce - především pro představitele samosprávy měst a obcí. Zaměření především na kulturní cestovní ruch s důrazem na fungování kulturní organizace jako destinace cestovního ruchu.

Marketing cestovního ruchu v oblastech zahrnutých do Agendy 21 a Natury 2000 (PDF - 4.3 MB) - Cílem je seznámit účastníky vzdělávacího kurzu s  využíváním marketingového auditu ke zlepšení vnímání jak důležitosti ochrany přírody, tak podmínek rozvoje služeb cestovního ruchu s cílem určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit plán opatření ke zlepšení marketingových výsledků subjektů cestovního ruchu v dané oblasti.

Meziregionální a přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu (PDF - 1.9 MB) - Základní přehled o významu cestovního ruchu při rozvoji meziregionální a přeshraniční spolupráce, o možnostech rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím podpory poskytované evropskou politikou hospodářské a sociální soudržnosti – cíl Evropská územní spolupráce.

Památková péče, cestovní ruch a veřejná správa (PDF - 1.4 MB) - Seznámení se základními principy fungování památkové péče v České republice, včetně jejího zasazení do kontextu evropského zájmu o  zachovávání památek.

Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích (PDF - 1 MB) - Problematika možností realizace forem cestovního ruchu v  CHKO a NP se zvláštním zřetelem na ekologickou nabídku služeb cestovního ruchu včetně volnočasových aktivit cestovního ruchu.

Národní a regionální politiky a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu (PDF - 910 kB) - Zaměřeno na osvojení problematiky národní a regionální politiky v oblasti cestovního ruchu. Seznámení se strategickými koncepcemi politiky cestovního ruchu na regionální, národní a evropské úrovni. Bude kladen důraz na praktickou aplikaci znalostí do praxe a do projektů různého druhu se zaměřením na Strukturální fondy 2007-2013.

Propagace destinace z pohledu veřejné správy (PDF - 2 MB) - Cílem je prezentovat účastníkům moderní propagační metody (marketingová komunikace) a naučit je aplikovat pro podporu a management destinace cestovního ruchu v rámci veřejné správy. Druhým cílem je rozvinout tvůrčí potenciál účastníků veřejné správy v  oblasti vytváření místních a regionálních partnerství veřejného a soukromého sektoru v turistických destinacích (mikroregiony, svazky obcí, turistické oblasti apod.).

Průmysl cestovního ruchu (PDF - 3.1 MB) - Publikace slouží zejména k  pochopení významu a fungování cestovního ruchu, porozumění jeho základním procesům a schopnost v souladu s rolí a kompetencemi veřejné správy v oblasti cestovního ruchu jej usměrňovat, rozvíjet a podporovat.

Smart administration v cestovním ruchu (PDF - 1.6 MB) - Zaměřený na osvojení problematiky smart administration v oblasti cestovního ruchu vycházející ze strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 tzn. Efektivní správy. Účastníci programu budou seznámení se strategickými koncepcemi realizace smart administration ve veřejné správě a specificky v cestovního ruchu.

Spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v cestovním ruchu (PDF - 5.7 MB) - Pochopení problémů podnikatelské sféry v cestovním ruchu a v rámci možností úřadů zkvalitnění podnikatelského prostředí.

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (PDF - 2.1 MB) - Problematika veřejné správy v kontextu s problematikou cestovního ruchu. Hlavním cílem modulu je přiblížit posluchačům systém veřejné správy, resp. územní veřejné správy, její fungování, se zvláštním zřetelem podpory rozvoje cestovního ruchu v území.

Statistika v cestovním ruchu (PDF - 6.4 MB) - Cílem je seznámení se zdroji statistických dat v cestovním ruchu, základními ukazateli, analýzou časových řad s využitím v praxi pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Veřejná podpora pro cestovní ruch v  podmínkách EU (PDF - 5.3 MB) - Formy a typy veřejné podpory a aktuální situace v oblasti poskytování veřejné podpory v oblasti cestovního ruchu v podmínkách EU, práva a povinnosti vyplývající z řízení o veřejné podpoře.

Zdroj informací: http://www.vzdelavanivcr.cz/


Copyright © 2009-2023 Lenka Tomanová