Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu ~ Bc. Lenka Tomanová

Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

250 legislativních opatření EU (PDF - 3.4 MB) - 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren, cestovní ruch

Dopravce – standardy služeb pro cestovní ruch - Anglický jazyk (PDF - 1.1 MB) - Cílem je rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu - Výuka jazykového minima anglického jazyka.

Region a cestovní ruch (PDF - 3 MB) - Problematika cestovního ruchu v regionech.Cestovní ruch v regionech jako důležitý faktor rozvoje národního hospodářství a důležitá součást spotřeby obyvatelstva.

Stravovací úsek pro cestovní ruch - doprovodné materiály - dietologie (PDF - 300kB)

Etický manager (PDF - 405 kB) - Obdorný profil a role etického managera, řešení problémových situací na pracovišti a sebezkušenostní výcvik.

Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu - doprovodné materiály-Event marketing (PDF - 225 kB)

Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu - doprovodné materiály - Globalizace v CR (PDF - 238 kB)

Golf – specifická činnost v cestovním ruchu, zásady a pravidla v golfovém resortu (PDF - 1.6 MB) - Seznámení se základními fakty o golfu jako sportu, jako společenském fenoménu a jako jedné z nejpopulárnějších volnočasových aktivit. Golf jako jeden z nejmodernějších motivátorů incomingové a outgoingové turistiky. Lepší podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu. Cílem tohoto programu je rovněž rozšíření možností úřadů v oblasti kulturního, společenského a sportovního života v regionu v rámci výkonů správních činností. Mělo by také dojít ke zlepšení a zefektivnění práce účastníků v oblasti organizování sportovních a společenských činností v regionu.

Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu - doprovodné materiály - Green management (PDF - 324 kB)

Stravovací úsek pro cestovní ruch - doprovodné materiály- gurmánská turistika (PDF - 274 MB)

Pohostinství pro cestovní ruch - doprovodné materiály - HACCP (PDF - 170 kB)

Specifika pro handicapované klienty služeb cestovního ruchu (PDF - 626 kB) - Přístupy a dovednosti jednat se znevýhodněnými klienty s  různým typem handicapu, systematický výcvik dovedností otevřené komunikace s handicapovanými klienty (bez)bariérovost provozů, dovednosti užít náhradní komunikační systémy.

Informační centrum - provoz a alužby v kontextu EU (PDF - 1.7 MB) - Program je zaměřen na získání teoretických znalostí vedoucích ke zlepšení práce, zvyšování kvality poskytovaných služeb v informačních centrech a celkovému kvalitativnímu posunu této služby v  rámci České republiky.

Interkulturní kompetence a diversity management (PDF - 595 kB) - Přehled specifik v komunikaci, stravování a společenských zvyklostech klientů různých kultur, etnika a národnosti a dovednosti řízení lidských zdrojů v provozech se zaměstnanci jiné kultury.

Pohostinství pro cestovní ruch - doprovodné materiály - Interní směrnice (PDF - 381 kB)

Klasifikace ubytovacích zařízení – jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu (PDF - 11.5 MB) - Tato publikace se zabývá problematikou zkvalitnění poskytovaných služeb v cestovním ruchu, a to zejména z pohledu standardů upravujících poskytování služeb v oblasti turistického ubytování, jako nedílné součásti průmyslu cestovního ruchu v návaznosti na nutnost jeho konkurenceschopnosti v rámci mezinárodního cestovního ruchu.

Stravovací úsek pro cestovní ruch - doprovodné materiály - komunikační obratnost (PDF - 301 kB)

Kvalitní kuchyně (PDF - 3 MB) - Publikace umožňuje pochopit roli kuchyně ve vazbě na odbytová, nákupní, kontrolní a jiná střediska. Provádí celým procesem od marketingu v pohostinství, přes sestavení podnikatelského plánu, plánování kuchyně, výběrem vybavení až k samostatnému provozu.

Lázeňský hotel - kontaktní a specifické profese pro hotelový a lázeňský provoz (PDF - 4 MB) - Seznámení s  hotelovým a lázeňským provozem, s jednotlivými profesemi v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Legislativa pro cestovní ruch (PDF - 813 kB) - Problematika cestovního ruchu z pohledu české legislativy.Základní právní předpisů souvisejících s danou oblastí s akcentem na základní předpoklady podnikání v oblasti cestovního ruchu, ochranu spotřebitele, podnikání z pohledu živnostenského zákona a další.

Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu - doprovodné materiály - Legislativa podnikání (PDF - 243 kB)

Dopravce - standardy služeb pro cestovní ruch - Marketing služeb a aspekty přepravy (PDF - 700 kB) - Cílem je rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu.Účastníci získají formou výkladu a praktických cvičení poznatky o marketingu služeb.

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu (PDF - 2.4 MB) - Zaměřeno na osvojení zásad trvale udržitelného rozvoje a využívání krajiny a přírodního bohatství pro cestovní ruch a na konkrétní ukázky jejich uplatňování v praxi.

Dopravce – standardy služeb pro cestovní ruch - Německý jazyk (PDF - 1.7 MB) - Cílem je rozšíření kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Výuka jazykového minima německého jazyka.

Podnikové řízení v oblasti cestvního ruchu (PDF - 915 MB) - Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Získání potřebné teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro efektivní řízení podniku v oblasti cestovního ruchu. Proniknutí do úvodu manažerských rozhodovacích systému, do strategického podnikového řízení či do zvyšování manažerských metod zvyšování kvality a konkurenceschopnosti.

Práce s cenou v ubytovacích službách (PDF - 4.5 MB) - Publikace se zabývá tématem tvorby ceny a související problematikou z pohledu komplexní systému revenue a yield managementu.

Podnikové řízení v oblasti cestovího ruchu - doprovodné materiály - Priority EU (PDF - 227 kB)

Region a cestovní ruch (PDF - 3.5 MB) - Problematika cestovního ruchu v regionech.Cestovní ruch v regionech jako důležitý faktor rozvoje národního hospodářství a důležitá součást spotřeby obyvatelstva.

Řízení lidských zdrojů pro cestovní ruch (PDF - 1.3 MB) - Zaměřeno na efektivní řízení lidských zdrojů v hotelovém průmyslu a motivační nástroje. Obecná pravidla a teorie, ale kromě obecné roviny bude kladen silný důraz na praktické aplikace.

Pohostinství pro cestovní ruch (PDF - 1.2 MB) - Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti pohostinství. Účastníci kurzů si osvojí základy filosofie pohostinství, získají přehled v oblasti řízení pohostinského provozu, optimalizace organizační struktury a informačních toků v pohostinském zařízení.

Pohostinství pro cestovní ruch - doprovodné materiály - Státání dozor (PDF - 404 kB)

Stravovací úsek pro cestovní ruch (PDF - 1.5 MB) - Zaměřeno na zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Kromě všeobecných znalostí o cestovním ruchu účastníci kurzů získají poznatky o  chodu stravovacího úseku v hotelu a o náplni pracovní činnosti pracovníků.

Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu (PDF - 1.9 MB) - Cílem je seznámit účastníky vzdělávacího programu s organizační strukturou ubytovacího úseku hotelu (Rooms Division/Front Office), popisem jednotlivých nosných provozních činností úseku včetně jejich řízení a používaných nástrojů (recepce, rezervace, housekeeping, Yield/Revenue Management, analýzy, REVPAR a další relevantní informace a nástroje).

Venkovský CR (PDF - 995 kB) - Základní poznatky o venkovském cestovním ruchu, jeho specifikách a podmínkách pro jeho rozvoj, zejména možnostech podnikání a podpor pro jeho další rozvoj.

Komunikace a praktické dovednosti pracovníků cestovního ruchu (PDF - 1.4 MB) - Zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu. Poznatky o účastnících cestovního ruchu, jejich typologie a nejdůležitější situace, které v cestovním ruchu vznikají.

Vodní kodex - doplňková brožura o minerální vodě (PDF - 842 kB) - Tato brožura slouží jako doplňkový studijní materiál o minerální vodě, navazuje na vzdělávací programy o bar managementu a lázeňství. Úvodní kapitoly se zabývají vznikem a prvním využitím minerálních vod v historii. Další kapitoly poskytují informace o zpracování minerálních vod, pravidlech konzervace, servírování, technice ochutnávání minerálních vod, a také jejich harmonizace s vínem. Nechybí ani přehled nejznámějších českých a zahraničních minerálních vod.

Využití přírodních a kulturních památek pro cestovní ruch (PDF - 1.1 MB) - Tento program je zaměřen na aktuální problematiku využití kulturních a přírodních památek pro cestovní ruch.. Cílem realizace vzdělávacího programu je rovněž seznámení se s různými dotačními tituly veřejné správy, využitelnými pro péči, rekonstrukci a obnovu památek v České republice.

Zapojení zaměstnanců čerpacích stanic do informačních strategií na podporu turismu v  České republice (PDF - 879 kB) - Poskytování informací pracovníkům čerpacích stanic, kteří mají být lépe připraveni reagovat na dotazy zahraničních návštěvníků České republiky.

Pohostinství pro cestovní ruch - doprovodné materiály - komunikace (PDF - 192 kB)

Zimní středisko - komplexní služba, doporučení a standardy chování (PDF - 2.1 MB) - Doporučení a standardy chování v lyžařských střediscích České republiky,zabývá se i standardy a doporučeními pro bezpečné provozování lyžařských areálů včetně pozornosti k ochraně životního prostředí.

Zdroj informací: http://www.vzdelavanivcr.cz/


Copyright © 2009-2023 Lenka Tomanová