Destinační management ~ Bc. Lenka Tomanová

Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu

České lázně a lázeňství (PDF - 35.3 MB) - Úvodní kapitola podává stručný přehled dějin lázeňství. Nejobsáhlejší částí je katalog lázeňských míst v České republice. Zařazen je i přehled lázeňské léčby pro jednotlivé indikace a stručný výkladový slovník používaných lázeňských procedur. Další kapitoly poskytují základní informace o zdrojích přírodních minerálních vod České republiky. Autoři si kladli za cíl vytvořit ucelený zdroj informací pro pracovníky destinačního managementu cestovního ruchu a ostatní profese cestovního ruchu. Záměrem této monografie bylo shromáždit a přehlednou formou prezentovat nejen informace o lázních a lázeňství, ale i o léčebných metodách a procedurách, rehabilitaci, o přírodních zdrojích lázní a jejich využívání.

Cestovní ruch, udržitelný rozvoj a životní prostředí (PDF - 996 kB) - Poznatky o cestovním ruchu a jeho vazbách na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí, základní formy ekologicky šetrného cestovního ruchu, právní a koncepční materiály týkající se dané problematiky,instituce působící v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí.

Místní, národní a mezinárodní marketing destinace (PDF - 3.1 MB) - Seznámení s marketingem – jeho systémem, praktickými nástroji a strategií v  destinaci na místní, národní a mezinárodní úrovni.

Marketingová komunikace pro destinaci (PDF - 3.1 MB) - Ucelený pohled na marketingovou komunikaci, nástroje marketingové komunikace a jejich efektivní využití v cestovním ruchu tak, aby destinace splnila svůj cíl.

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch (PDF - 4.7 MB) - Informace o marketingovém výzkumu, jeho jednotlivých fázích od přípravy, přes výběr typu výzkumu, přípravu tazatelů, realizaci až po vyhodnocení a interpretaci výsledků. V části statistika se osnovy zaměřují na druhy statistických dat sledovaných v ČR i zahraničí, data o destinacích i turistech, mapují dostupné zdroje dat a metody jejich využití v praxi.

Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích (PDF - 2.1 MB) - Problematika možností realizace forem cestovního ruchu v CHKO a NP se zvláštním zřetelem na ekologickou nabídku služeb cestovního ruchu včetně volnočasových aktivit cestovního ruchu.

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu (PDF - 2.5 MB) - Vysvětlení základních pojmů z oblasti cestovního ruchu a dále pojmů souvisejících s marketingovým řízením – destinace cestovního ruchu, marketing destinace cestovního ruchu, management destinace cestovního ruchu.

Prolínání destinací a destinační partnerství (PDF - 2.7 MB) - Marketingové řízení destinací a využití možností partnerství v jednotlivých fázích řízení.Základní pojmy z oblasti cestovního ruchu, pojmy souvisejících s marketingovým řízením – destinace cestovního ruchu, marketing destinace cestovního ruchu, management destinace cestovního ruchu.

Strategický rozvoj destinace cestovního ruchu (PDF - 2.7 MB) - Komplexní informace zahrnující základní principy strategického rozvoje, jeho implementaci a hodnocení s důrazem na specifika cestovního ruchu v turistických regionech.

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu (PDF - 2 MB) - Definování obsahu a cílové skupiny pro vytvoření destinačního produktu s dodržením marketingových zásad tvorby produktu.

Tvorba tiskovin pro cestovní ruch (PDF - 2.4 MB) - Návod postupu při výběru, návrhu, tvorbě a realizaci tiskovin a orientace v použití jednotlivých druhů tiskovin.

Vyhledávání, zadávaní a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu (PDF - 8.3 MB) - Informace o marketingovém výzkumu, jeho roli, metodice, možnostech a omezeních, vysvětlí oblast práce s informacemi potřebnými pro strategické rozhodování. K dílčím cílům patří poskytnout zástupcům podnikatelských subjektů z regionů náměty z dosažitelných výzkumů návštěvníků ČR a regionů, naučit je základům práce s internetovými vyhledávači a informovat o dostupných zdrojích informací a metodách analýzy podkladů.

Vymezování destinace a formulace jejích charakteristik a organizace cestovního ruchu v destinaci (PDF - 3.8 MB) - Destinace, přiblížení produktů cestovního ruchu a organizace cestovního ruchu v destinaci.

Výzkumy trhu v destinaci (PDF - 1.5 MB) - Představa výzkumu trhu jako špičkový nástroj při tvorbě marketingových a obchodních plánů, a to na základě zkušeností z reálných projektů v ČR i zahraničí.

Zážitkový cestovní ruch (PDF - 3 MB) - Problematika zážitkového cestovního ruchu - co to je, základní definice a pojmy, souvislosti, produkty ( příklady z praxe), živnosti související se zážitkovým cestovním ruchem a další specifika zážitkového cestovního ruchu.

Zdroj informací: http://www.vzdelavanivcr.cz/


Copyright © 2009-2023 Lenka Tomanová